REGULAMIN

Regulamin Konkursu „Finansowe Lifehacki ” na www.matkatylkojedna.pl

z dnia 04.01. 2018 r.

 

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Prosimy o dołączenie do wiadomości zawierającej pracę konkursową poniższego oświadczenia. Zgoda, którą wyrażasz, jest nam potrzebna do celów obsługi Konkursu i opublikowania jego wyników.

„Wyrażam zgodę spółce New Media Ventures Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18 na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przy zgłoszeniu do Konkursu „Finansowe lifehacki” w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania informacji o jego zwycięzcy w zakresie danych przekazanych podczas zgłoszenia na stronie lub w aplikacji (blog, strona, vlog, wpisy w komentarzach w mediach społecznościowych), gdzie zostało opublikowane ogłoszenie o organizacji Konkursu, w związku z którym przekazałem moje zgłoszenie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922).”

 

Natomiast jako administrator Twoich danych osobowych przekazujemy Ci następującą wiadomość:

Jednocześnie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Finansowe lifehacki” jest New Media Ventures Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18 (dalej jako: „NMV”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez NMV w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania informacji o jego zwycięzcy, oraz dla celów marketingowych, kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. w przypadku takiego żądania podmiotu uprawnionego lub gdy wyrazisz na takie udostępnienie zgodę. Przysługuje Ci prawo do dostępu i poprawiania Twoich danych.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Finansowe lifehacki”

 

 • 1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 • Konkurs – konkurs mający na celu wyłonienie 3 (trzech) najlepszych Uczestników, którzy otrzymują Nagrody;
 • Nagroda – 1 (jedna) nagroda dla 3 (trzech) Uczestników w postaci Złotówek Bonusowych Dostępnych o łącznej wartości 4.800 złotych brutto do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.01.2019 r., maksymalnie 400 złotych brutto miesięcznie (po okresie 12 (dwunastu) miesięcy Złotówki Bonusowe Dostępne tracą ważność i zobowiązanie Organizatora do opłacenia rachunków za media w MAM wygasa);
 • Organizator – spółka pod firmą „New Media Ventures” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), adres: ul. Wołoska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000393843, REGON: 144330800, NIP: 5213613723;
 • Bloger – podmiot przeprowadzający Konkurs na stronie internetowej www.matkatylkojedna.pl na zlecenie Organizatora, który przyjmuje Prace konkursowe oraz wraz z 1 (jednym) przedstawicielem wybiera Uczestników, którzy otrzymają Nagrody.
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, kompleksowo regulujący zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 • Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w MAM i w pełni skonfigurowała swoje konto w MAM na www.jamam.pl. do dnia 18.01.2018 r. (do godz. 23:59) (informacje o rejestracji i konfiguracji konta w MAM znajdują się w regulaminie MAM na: https://jamam.pl/assets/docs/regulamin.pdf) oraz w okresie od 4 do 18 stycznia 2018 r wysłała Pracę konkursową na wskazany przez Blogera w poście konkursowym adres e-mail: asia.jaskolka@gmail.com z tytułem „MAMkonkurs”
 • Praca konkursowa – przedstawienie dowolnym sposobem (np. opis, zdjęcie, video) metody pozwalającej na zmniejszenie kosztów życia codziennego, ograniczenie wysokości rachunków lub innego rodzaju oszczędności (tzw. finansowy „life-hack”);
 • MAM – usługa, która polega na opłacaniu – w części lub całości – rachunków za prąd, gaz, telefon, Internet i telewizję (media) w nagrodę za dokonywanie zakupów zgodnie z planem przygotowanym przez Organizatora i w sugerowanych przez Organizatora miejscach, dostępna na stronie internetowej www.jamam.pl;
 • Złotówki Bonusowe Dostępne – jednostki dostępne w MAM, które przeznaczane są na opłacanie wskazanych przez użytkownika MAM rachunków za media, jedna Złotówka Bonusowa Dostępna jest równa 1 (jeden) złoty.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestników.
 • Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który przedstawi najbardziej kreatywną metodę pozwalającą na zmniejszenie kosztów życia codziennego, ograniczenie wysokości rachunków lub innego rodzaju oszczędności (tzw. „life-hack”).
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na blogu www.matkatylkojedna.pl (https://matkatylkojedna.pl/regulamin/5304-2/) oraz w siedzibie Organizatora.

 

 • 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
 • Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
 • Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną Pracę konkursową. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednej Pracy konkursowej pod uwagę zostanie wzięta pierwsza Praca konkursowa, a każda kolejna Praca konkursowa nie będzie brana pod uwagę przy ocenie Prac konkursowych.
 • Organizator ani Bloger nie są zobowiązani do zwrotu Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 • Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik oświadcza i zapewnia, że wykonał Pracę konkursową samodzielnie oraz że przysługują mu do niej w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste, jako całości, jak również do jej poszczególnych części, z zastrzeżeniem, że oświadczenie w tym zakresie nie dotyczy logo MAM, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Organizatorowi. Uczestnik zapewnia również, że Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku) oraz że jest ona wolna od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich, a także że nie udzielił on licencji na korzystanie z Pracy konkursowej, ani że żaden z elementów Pracy konkursowej nie był w przeszłości wykorzystany na potrzeby innego konkursu, organizowanego przez Organizatora lub osoby trzecie.
 • W wypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych powyżej okazało się niepełne, nieprawdziwe lub nierzetelne, Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie szkody (bezpośrednie oraz pośrednie, w tym również utracone korzyści), wynikające z takiego stanu rzeczy.
 • Z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Blogerowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do Pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej obejmują w szczególności publikowanie Pracy konkursowej w sieci Internet.

 

 • 4 Czas trwania Konkursu.
 • Prace Konkursowe należy przesyłać od 04.01.2018 r. (od godziny 16:00) do 18.01.2018 r. (do godziny 23:59), o momencie wpłynięcia Pracy konkursowej decyduje dokłada data i godzina przesłania Pracy konkursowej przez Uczestnika.
 • Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 22.01.2018 r. do godziny 16:00 na stronie internetowej www.matkatylkojedna.pl w aktualizacji wpisu konkursowego.

 

 • 5 Nagrody
 • Oceny Prac konkursowych dokona jury, składające się z 2 (dwóch) osób: Blogera oraz 1 (jednej) osoby reprezentującej Organizatora w dniu 21.01.2018 r. Jury wyłoni 3 (trzy) najbardziej kreatywne Prace konkursowe zdaniem jury, których twórcy otrzymają Nagrodę. Decyzja jury jest ostateczna.
 • Uczestnik, który otrzymać ma Nagrodę zgodnie z wynikami Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni roboczych do przesłania na adres e-mail diana.stachera@freebee.pl wiadomości zawierającej adres e-mail Uczestnika, na jaki zarejestrował w MAM. Brak przesłania wiadomości e-mail z ww. danymi Uczestnika lub przesłanie danych nieprawdziwych lub niepełnych oznaczać będzie utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 • Uczestnik może wykorzystać Nagrodę wyłącznie w MAM. W przypadku usunięcia konta w MAM lub zablokowania konta w MAM z powodu naruszenia regulaminu MAM wykorzystanie Nagrody przez Uczestnika nie będzie możliwe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika podjęcia niezbędnych działań, w szczególności złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika podjęcia działań, o których mowa powyżej, wyklucza go z Konkursu.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
 • Nagrody zostaną przekazane w dniu 01.02.2018 r. w formie Złotówek Bonusowych Dostępnych na koncie Uczestnika w MAM.
 • Z chwilą przekazania Nagrody Organizator, Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej, której twórca otrzymał Nagrodę (za każdym razem, kiedy mowa jest o Pracy konkursowej rozumie się przez to również wszelkie jej fragmenty lub poszczególne elementy) bez ograniczeń terytorialnych (tj. na terytorium całego świata) i czasowych (tj. na cały okres trwania majątkowych praw autorskich) na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 • Ponadto, w zakresie programów komputerowego pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich, obejmują prawo do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;
 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, w tym wprowadzanie do sieci Internet.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wprowadzanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji w programach komputerowych, a także ich dekompilacji i ponownej kompilacji. W celu uniknięcia wątpliwości termin „program komputerowy” obejmuje w szczególności kod źródłowy, kod wynikowy, kod maszynowy oraz wszelkie inne formy wyrażenia programu komputerowego również te, które zostały wyrażone w dokumentacji związanej z programem komputerowym. Pojęcie to obejmuje również programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym oraz programy komputerowe powstałe w ramach przygotowawczych prac projektowych prowadzących do rozwoju programu komputerowego.
 • Niezależnie od przeniesienia całości majątkowych praw autorskich Uczestnik nie zachowuje praw zależnych, lecz przenosi je na Organizatora w pełnym zakresie tj. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do tworzenia (w przypadkach, gdy taka zgoda jest wymagana przepisami prawa), rozporządzenia i korzystania z opracowań Utworów oraz prawo do zezwalania na tworzenie utworów zależnych, rozporządzanie i korzystanie z nich.
 • Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej ani w stosunku do Organizatora ani do jej następców lub osób, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do Pracy konkursowej lub którym udzieli on licencji lub innych podobnych upoważnień. Uczestnik upoważnia Organizatora, jego następców prawnych i osoby upoważnione przez Organizatora do wykonywania w imieniu autorów autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
 • W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora, jego następców prawnych lub osób upoważnionych, jakichkolwiek roszczeń w związku z wykonywaniem praw własności intelektualnej (w tym z związku wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa) związanych z Pracą konkursową, Uczestnik na żądanie Organizatora podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane.
 • Jeżeli w ramach Pracy konkursowej, Uczestnik stworzył przedmioty praw pokrewnych, Uczestnik przenosi prawa do nich na Organizatora w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Postanowienia Regulaminu w stosunku do przeniesienia praw autorskich stosuje się odpowiednio przeniesienia praw pokrewnych.
 • Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik na żądanie Organizatora Użytkownik złoży na piśmie oświadczenie potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich w powyższym zakresie na Organizatora.
 • Na żądanie Organizatora Użytkownik potwierdzi otrzymanie Nagrody.

 

 • 6 Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych dotyczących Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia najlepszego Uczestnika, a także w celu przyznania Nagrody i Wyróżnień, oraz dla celów marketingowych, kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. w przypadku takiego żądania podmiotu uprawnionego lub gdy Uczestnik wyrazi na takie udostępnienie zgodę.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie zorganizowanym przez Organizatora dla Uczestników.
 • Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) – „Ustawa” i jej przepisów wykonawczych.
 • Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu w zakresie niezgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub drogą korespondencji e-mail na adres diana.stachera@freebee.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (do dnia 25.01.2018 r.).
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia, jednak nie później niż do dnia 28.01.2018 r. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji oraz drogą korespondencji e-mail.

 

 • 8  Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika lub warunków niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem części lub całości przysługujących Uczestnikom uprawnień z tytułu udziału w Konkursie.
 • Konkurs nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Konkurs nie jest organizowany, popierany ani wspierany, czy też sponsorowany przez Facebook, nie jest również z nim związany. Właściciel serwisu internetowego Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu i wydanie Nagród.
 • Za pobranie i zapłatę podatku wynikającego z Nagrody odpowiedzialny jest Organizator. Organizator naliczy, pobierze i odprowadzi podatek w sposób i w wysokości wynikających z obowiązujących norm prawnych.
 • Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

•    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 • Anna Mentel

  Bardzo chciałabym przeczytać mądry tekst na temat: „Jak pomóc wycofanemu i „nieśmiałemu” dziecku odnaleźć się w grupie i w sytuacjach codziennej interakcji z ludźmi i zachowywać się przy tym asertywnie (chociaż w minimalnym stopniu). Jak wspierać aby nie powodować poczucia winy?”

 • Zośka Samośka :)

  Mój temat: „NA CO MI TO BYŁO?!?”. To temat rzeka, o którym chętnie bym poczytała jak i sama mogłabym zadać sobie ( niestety ? – a może to normalne?) to pytanie dziesiątki razy dziennie. Dokładnie tak. Od dłuższego czasu czuję się jakbym przynajmniej miała schizofrenię.. Mianowicie jak każda matka kocham swoje dziecko najmocniej na świecie – tak mi się przynajmniej wydaje, ale czy tak jest na pewno? Przecież kocham, całuję i tulę do upadłego, a za chwilę.. – krzyczę na całe gardło bo już nie daję rady (tu pada w moim myślach owe „na co mi to było?!?”). Czy to normalne? Czy można zarazem kochać swoje dziecię z całych sił, a za chwilę pomyśleć o własnym dziecku że się go nie lubi, a może i nienawidzi?). Czy można jednocześnie czekać pól dnia, aż to dziecko wróci z przedszkola żeby spędzić z nim wartościowy dzień, tylko po to -żeby wtedy kiedy wita Cię niezadowolone/zmęczone/w 5 min wykańcza Cię tym że nie potrafisz mu pomóc przytuleniem/dobrym słowem/tłumaczeniem i robieniem z siebie głupa- marzyć tylko o tym żeby już był wieczór i żeby ono poszło spać? I stracić resztę dnia na obrażanie się na własne dziecko a w efekcie tego bycie tylko obok siebie a nie ze sobą? Wiem, że mimo takich dni mojej dziecko jakby na przekór wszystkiemu chciałoby być tylko ze mną.. Mam 2 cudne Córeczki ale całkiem często bywa, ze zadaję sobie właśnie powyższe pytanie.. Czy to normalne, czy może jednak nie powinnam ich mieć? (tu znowu płaczę jak tylko pomyślę, że mogłabym ich nie mieć wcale/mogłoby ich nagle braknąć i nastałaby taka nienaturalna cisza – o której to ciszy choćby 5 min modlę się każdego dnia – to znów moje rozdwojenie jaźni..). Pozdrawiam serdecznie 🙂

 • Justyna Baranowska

  Ciezki temat,jak zmobilizować dziecko by Mu sie chciało,robić coś wiecej niz musi-ma 7lat,2klasa,jest inteligentny i dobtzr sie uczy,jesli tylko padnie hasło- możesz, ale nie musisz,lub zadanie dla chętnych-nie ma mowy by choc sprobowal-bo nie musi

 • Justyna Baranowska

  Wiem tez,ze gdzies robie błąd,bo gdy chce wytlumaczyc jak poradzić sobie z zadaniem,to syn wpada w złość,ze „zawsze”musi byc po mojemu i zawsze musze miec racje-nawet jesli się myli-nie da do ie wytlumaczyc

 • Justyna Baranowska

  Ehhh,większość wlasciwie poruszylas😀 moze,co robic gdy dziecko jedzie do babci na weekend,a babcia uczy;rodzicom nie musisz mowic,ze calymi dniami siedzisz na komputerze i ogladasz,wrestling,”Twoja matka się nie zna”, tylko nie mow matce,ze sie nie myłeś, nie mow matce,ze nie czytaleś(ma7lat i lubi czytac,ma tez do szkoly czytac codziennie po15minut).”ech tam,Twoj ojciec,to jest taki,śmaki”-wszelkie próby rozmów spelzaja na niczym-w koncu sie nie znamy😞

 • Izz

  Chętnie przeczytałabym o tym, „jak być dobrą matką i nie zwariować”. Mamy ogromny dostęp do przeróżnych książek, badań, informacji… Osobiście mam ogromny problem z tym, żeby być dobrą matką, czyli robić wszystko jak najlepiej – zdrowo karmić, tulić, nie krzyczeć, nie… [i tu całe mnóstwo rzeczy, których nie można robić, bo przecież jestem dobrą, oczytaną matką a przynajmniej takie mam aspiracje]. I przychodzi taki dzień, kiedy nie mam sił na nic. Senność spowodowana kolejną ciążą zwala zna nóg, starsze na mnie włazi i zachęca do zabawy, a ja po prostu nie mam sił. Sięgam po pilota. 10 min. Leżę. Nic nie robię. Dzieć się bawi. Wyłączam. I tu następuje fala wyrzutów sumienia, bo jak to tak, miałam nie włączać wcale, choćby się waliło i paliło. Płacz i depresja tydzień. Dałam polizać lizaka na odczepnego. Polizać, ale to sam cukier! I kolejny płacz. Jak postępować z dzieckiem dobrze, ale i wyluzować?

 • Izz

  Albo jak grzecznie, ale dobitnie mówić dziadkom i innym, czego nie wolno? Tak, żeby ich nie urazić, nie wywołać kłótni, ale postawić na swoim? Da się tak? 😂