REGULAMIN KONKURS Z NOVAKID

Regulamin konkursu "Konkurs z NOVAKID"

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest NOVAKID.... (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook czy Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www. https://web.facebook.com/matkatylkojedna/ (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na stronie instagramowej: https://www.instagram.com/p/B3U3yd-IN62/

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

-> W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

->Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

i) Warunkiem rozpatrzonego zgłoszenia jest dodanie komentarza pod postem konkursowym na platformie Facebook lub dodanie zdjęcia na Instagramie z hasztagiem #novakidxmas oraz oznaczeniem na zdjęciu  organizotorów: @novakidspolska oraz @matkatylkojedna

j)Czas trwania konkursu: od 17.12.2019 – 22.12.2019, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 23.12.2019

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są trzy pakiety wirtualnych lekcji języka angielskiego. (zwanych dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w składzie: przedstawiciel Organizatora i Joanna Jaskółka prowadząca stronę  na której odbywa się KONKURS.

   2. Komisja konkursowa nagrodzi trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi konkursowe.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku i w komentarzu pod postem konkursowym.
   4. W celu odebrania nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien skontaktować się z Organizatorem na podany adres e-mail.
   5.W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Organizator ma prawo nie przyznać nagrody.
   6.Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
   7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
   8.
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
   9.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania KONKURSU.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Obserwuj nas na Instagramie

instagramfacebook-official